1095 Budapest, Gát utca 21. fszt. 1. 06-70-949-6551

Általános szerződési feltételek

1A szolgáltató kijelenti, hogy kizárólagosan jogosult a székhely bérleti szerződésben megjelölt társasházi ingatlan (a továbbiakban ingatlan) használatára, melyet az ingatlan tulajdonosával kötött megállapodás alapján jogosult harmadik személy részére nyújtott bérleti szerződés útján hasznosítani.


2A szolgáltató vállalja, hogy székhely befogadó nyilatkozatot ad ki a bérlő részére, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a bérlő ingatlant a cégirataiban székhelyként tüntetheti fel, amelyet az illetékes hatóságok, bíróságok és egyéb szervekhez is jogosult bejelenteni.


3A szolgáltató vállalja, hogy a bérlő kézbesítési megbízottja lesz és kézbesítési megbízási szerződést kötnek a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg. A bérlő tudomásul veszi, hogy a szolgáltató megbízotti jogviszonya automatikusan megszűnik amennyiben a székhely bérleti szerződés felmondásra kerül. A bérlő ebben az esetben köteles 15 napon belül tájékoztatni a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságát a jogviszony megszűnéséről. Amennyiben ezt nem teszi meg, az ebből keletkező esetleges károkért kizárólag ő a felelős és a szolgáltatóra nem háríthatja át.


4A bérlő kijelenti, hogy szabályszerűen működő gazdasági társaság. Ellene csőd-, felszámolási, végrehajtási, vagy ezek veszélyével járó eljárás nincs folyamatban és ennek lehetősége nincs kilátásban. A jelen szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges társasági, hatósági és egyéb felhatalmazással, engedéllyel és jóváhagyással rendelkezik. A jelen szerződés megkötése a másokkal kötött szerződéseit, vagy harmadik személyek jogait nem sérti. A bérlő vállalja, hogy a jelen pontban meghatározott jogi helyzetének megváltozását a szolgáltatóval haladéktalanul közli. E közlés elmaradásáért a bérlő felelősséggel tartozik.


5A bérlő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés aláírását követően köteles minden olyan, a bérlő gazdasági társaságban bekövetkező módosítást - annak bejegyzését követő 8 napon belül - bejelenteni a szolgáltatónak, amely a jelen szerződés tárgyát jelentő szolgáltatást érinti (például, de nem kizárólagosan: ügyvezető adataiban bekövetkező változás, kapcsolattartói adatok megváltozása) A bérlő tudomásul veszi, hogy a bejelentés elmulasztásából eredő minden kár őt terheli.


6Ahhoz, hogy a bérlő az ingatlant székhelyként használhassa, az ehhez szükséges társasági szerződés módosítása a bérlő kötelessége. Az eljárással kapcsolatos költségek kizárólag a bérlőt terhelik, melyeket a szolgáltatóra nem háríthat át. Amennyiben az ingatlan székhelyként való bejegyzése iránti cégbírósági eljárást a bérlő nem indítja meg vagy a bejegyzési eljárás a bérlő hibájából sikertelen lesz, úgy a szerződéskötéskor kifizetett szolgáltatási díj a szolgáltatót illeti és mint meghiúsulási kötbért jogosult levonni.


7A szolgáltató kijelenti, hogy a 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet alapján biztosítja a bérlő iratainak őrzését és az átadott iratokról jegyzéket vezet. A bérlő az alábbi iratokat köteles szolgáltatónak átadni: cégiratok, hatósági engedélyek, az adóhatósághoz történő adatbejelentési kötelezettségeivel összefüggő iratok, valamint a számviteli törvény szerinti beszámolók. A bérlő tudomásul veszi, hogy az iratok átadása a bérlő felelőssége.


8A szolgáltató köteles a bérlő nevét az ingatlan bejáratánál elhelyezni és biztosítani, hogy nyitvatartási időben a bérlő nevére érkező küldemények átvételre kerüljenek. A bérlő a jelen szerződés aláírásával egy időben köteles a Magyar Posta Zrt. által kibocsátott meghatalmazással meghatalmazni a szolgáltatót a postai küldemények átvételére. Amennyiben a meghatalmazást nem bocsátja a szolgáltató rendelkezésére, a szolgáltatónak nem áll módjában az aláírandó postai küldeményeket átvenni. A szolgáltató az ebből adódó esetleges károkért felelősséget nem vállal.


9A szolgáltató az 7. pontban foglaltaknak megfelelően átvett valamennyi küldemény érkezéséről értesíti a bérlőt a megadott e-mail címén egy munkanapon belül. A szolgáltató reklámcélú küldemények továbbításra nem köteles. A felek megállapodnak abban, hogy az e-mail útján megküldött értesítések a kiküldés napján kézbesítettnek minősülnek.


10A szolgáltató csak a bérlő igazolt képviselője, illetőleg az általa igazoltan, szabályosan meghatalmazott személy részére jogosult küldeményt átadni. A bérlő által képviselt személy a küldemények átvételét köteles a szolgáltató által meghatározott módon írásban igazolni. A bérlő vagy annak képviselője mulasztásából, így különösen valamely küldemény késedelmes átvételéből eredő felelősség a bérlőt terheli és az emiatt bekövetkező kárt is ő köteles viselni.


11A bérlő a jelen szerződésben körülírt szolgáltatásokért szolgáltatási díjat köteles fizetni, melynek összegét és fizetési üzetmét a jelen szerződésben rögzítik. A szolgáltató a szolgáltatási díjról minden esetben számlát állít ki a szolgáltatási díj kifizetése után.


12Jelen szerződés határozatlan időtartamra jön létre, melyet mindkét fél jogosult 30 nappal megelőzően az adott - már előre kifizetett - hónap napjára felmondani (rendes felmondás). A rendes felmondás a másik fél átvételével válik hatályossá. A 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet alapján a szerződés megkötését követő egy éven belül a rendes felmondás jogát a felek nem gyakorolhatják.


13A bérlő tudomásul veszi, hogy a szerződés automatikusan, felmondás nélkül megszűnik amennyiben másik címen létesít székhelyet.


14A szolgáltató jogosult továbbá jelen szerződést rendkívüli felmondással is megszüntetni amennyiben:

  • A bérlő megszegi a jelen szerződés 4. pontjában foglalt kötelezettségét.
  • A bérlő a fizetési határidőt 8 nappal elmulasztja és a fizetési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget.
  • A bérlő megszegi a jelen szerződés 5. pontjában foglalt kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettségét és a megadott elérhetőségeken nem elérhető.

15A rendkívüli felmondás a bérlő általi átvétellel válik hatályossá, mely jelen szerződést azonnali hatállyal szünteti meg. A gazdasági társaság ügyvezetőjének ismert címére megküldött rendkívüli felmondás a feladástól számított 5. munkanapon átvettnek minősül. A szerződés ily módon történő megszüntetése esetén a kifizetett szolgáltatási díj a szolgáltatót illeti és mint meghiúsulási kötbért jogosult levonni.


16A szerződés megszűnését követően a szolgáltató eltávolítja a bérlő cégtábláját valamint a beérkező küldeményeit „elköltözött” megjegyzéssel visszautasítja. A szolgáltató a rendkívüli felmondás esetében késedelem nélkül tájékoztathatja a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságát, valamint a területileg illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy a bérlő székhelye megszűnt és a társaság ellen lefolytatható az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás, vagy törvényességi felügyeleti eljárás.


17A bérlő tudomásul veszi, hogy a szerződés megszűnését követően az ingatlant székhelyként vagy egyébként értesítési címként nem használhatja, azt a továbbiakban harmadik személyek részére nem jogosult ilyen minőségben kiadni, sem iratain feltüntetni.


18A bérlő tudomásul veszi, hogy a beérkezett, de a szolgálatótól még át nem vett postai küldeményeit a szolgáltató a felmondástól számítva maximum 6 hónapig tárolja és utána megsemmisíti. A szolgáltató az ebből adódó esetleges károkért felelősséget nem vállal.


19Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet valamint a 9/2017. (VII. 18.) IM rendelet ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.


Tovább a kategóriában: « Letöltések Szerződéskötés »

Székhely-Sprint Kft.
Cégalapítás, könyvelés, székhelyszolgálat

Cégalapítás, cégmódosítás, könyvelés, székhelyszolgáltatás, székhelyszolgálat