1095 Budapest, Gát utca 21. fszt. 1. 06-70-949-6551
Információ

Információ

Hatályos jogszabályok

7/2017. (VI. 1.) IM rendelet a székhelyszolgáltatásról

1. § (1) A székhelyszolgáltatást igénybe vevő megbízó cégnek (a továbbiakban: cég) és a székhelyet biztosító megbízottnak (a továbbiakban: megbízott) a székhely biztosítására e rendeletben foglaltaknak megfelelő, írásba foglalt megbízási szerződést (a továbbiakban: szerződés) kell kötnie.

2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződéssel egy tekintet alá esik a felek bármely szerződése, ha annak eredményeként biztosítja a cég a székhelyét, azonban a cég az ingatlant ténylegesen nem használja, és a székhelyhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeknek nem a cég törvényes vagy szervezeti képviselője vagy alkalmazottja tesz eleget.

(3) A szerződés nem lehet határozott idejű, kivéve, ha a cég létesítésére is határozott időre kerül sor. A szerződés megkötését követő egy éven belül a rendes felmondás jogát a felek nem gyakorolhatják.

(4) Székhelyül csak olyan ingatlan szolgálhat, amely a megbízott székhelyszolgáltató kizárólagos tulajdonában áll, vagy amelyre a megbízott használati jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.

2. § (1) A cég a szerződésben köteles meghatározni azon iratait (azok fajtáit), amelyeket a székhelyen kíván őrizni, rendelkezésre tartani. Ezen iratok köre legalább a cég cégiratait, hatósági engedélyeit, az adóhatósághoz történő adatbejelentési kötelezettségeivel összefüggő iratait, valamint a számviteli törvény szerinti beszámolóját jelenti.

(2) A megbízott köteles biztosítani, hogy a cég cégtáblája az ingatlanon, jól látható helyen kerüljön elhelyezésre.

(3) A székhely biztosítása során a megbízott köteles a cég iratait és esetleges ingóságait az egyéb megbízók, illetve a saját irataitól, ingóságaitól elkülöníteni.

(4) A megbízott köteles tételes és naprakész iratjegyzéket és ingóságra vonatkozó jegyzéket vezetni azon iratokról és ingóságokról, amelyeket a szerződés alapján tart magánál.

(5) A szerződés megszűnésekor a megbízott köteles a nála lévő iratokat és az ingóságokat az azokra vonatkozó jegyzékkel együtt a cégnek átadni.

(6) Semmis a szerződés azon kikötése, amely a megbízottat az e § szerinti kötelezettségei alól mentesíti.

3. § A megbízott köteles gondoskodni a cégnek címzett küldemények átvételéről és ennek tényéről egy munkanapon belül értesítenie kell a céget. E körben nincs helye a küldemények megbízott általi továbbküldésének és átirányításának.

4. § A cégnek a székhelyén lévő iratait, ingóságait érintő hatósági kényszerintézkedés kizárólag a cég irataira és ingóságaira terjedhet ki. A megbízott a hatósági eljárást nem akadályozhatja, azonban erről jogosult haladéktalanul értesíteni a céget.

5. § A megbízó az adózás rendjéről szóló törvény szerint köteles az állami adóhatóságnak bejelenteni a székhelyszolgáltatásra vonatkozó adatokat.

6. § Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba.

7. § Az e rendelet hatálybalépésekor már fennálló székhelyszolgáltatásra vonatkozó jogviszonyt a felek kötelesek legkésőbb 2017. augusztus 31-ig az e rendeletben előírt feltételeknek megfelelően módosítani, és ha írásbeli szerződés korábban nem jött létre, a szerződést írásba foglalni. Az e §-ban meghatározott kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha a székhelyszolgáltatásra vonatkozó jogviszony 2017. augusztus 31. napjáig megszűnik.


9/2017. (VII. 18.) IM rendelet a székhelyszolgáltatásról szóló 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet módosításáról

2. § A székhelyszolgáltatásról szóló 7/2017. (VI. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

(5) Ha a megbízott székhelyszolgáltató a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, székhelyszolgáltatást csak abban az esetben nyújthat, ha az ingatlan tulajdonosa a székhelyszolgáltatáshoz előzetes írásbeli hozzájárulását adta és az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) a felek a számviteli törvény szerinti kapcsolt vállalkozások, jelentős tulajdoni részesedésű vállalkozások vagy egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások,

b) a megbízott a cég cégjegyzék adatai között mint kézbesítési megbízott van bejegyezve, vagy

c) a felek között a székhelyszolgáltatáson túlmenően tartós könyvvezetési megbízási jogviszony is fennáll.

(6) E rendelet szabályait a székhelyszolgáltatási tevékenységre attól függetlenül kell alkalmazni, hogy azt üzletszerűen végzik-e.”

3. § Az R2. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § A megbízott köteles gondoskodni a cégnek címzett postai küldemények székhelyen történő átvételéről és ennek tényéről egy munkanapon belül értesítenie kell a céget. E körben nincs helye olyan postai szolgáltatás igénybevételének, amely eredményeként a postai küldemény átvételére a székhelytől eltérő kézbesítési címen kerül sor.”

4. § Az R2. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) Az e rendelet hatálybalépésekor már fennálló székhelyszolgáltatásra vonatkozó jogviszonyt a felek kötelesek legkésőbb 2018. június 30-ig az e rendeletben előírt feltételeknek megfelelően módosítani, és ha írásbeli szerződés korábban nem jött létre, a szerződést írásba foglalni. Az e §-ban meghatározott kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha a székhelyszolgáltatásra vonatkozó jogviszony 2018. június 30. napjáig megszűnik.

(2) Az az e rendelet hatálybalépésekor már fennálló székhelyszolgáltatási szerződés, amely nem felel meg az e rendeletben foglalt feltételeknek, az (1) bekezdésben meghatározott határidőt követő napon hatályát veszti.”

5. § Az R2. a) 1. § (4) bekezdésében a „Székhelyül csak olyan” szövegrész helyébe a „Székhelyül - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - olyan” szöveg, b) 2. § (2) bekezdésében az „ingatlanon, jól látható” szövegrész helyébe az „ingatlanon, közterületről jól látható” szöveg lép.


A székhely, telephely, fióktelep

7. § (1) A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni. A cégeljárás szempontjából székhelynek minősül a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete, valamint az európai gazdasági egyesülés telephelye is.

(2) A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában (a továbbiakban együtt: létesítő okiratában) foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található, a cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más településen - magyar cég külföldön lévő fióktelepe esetén más országban - van, mint a cég székhelye. Ez a szabály irányadó a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete esetében is.

(3) Magyar cég külföldön lévő fióktelepének a cégjegyzékbe történő bejegyzéséhez a cégnek a külföldi cégkivonattal, illetve más okirattal, valamint ezeknek magyar nyelvű hiteles fordításával kell igazolnia, hogy a fióktelepet a fióktelep helye szerinti államban nyilvántartásba vették.

(4) Cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára a cég jogosult.

7/A. § A cég székhelyeként a cégjegyzékbe annak az ügyvédnek (ügyvédi irodának) a székhelye is bejegyezhető, amely - a külön jogszabályban foglaltak szerint - a cég megbízásából gondoskodik a cég üzleti és hivatalos iratainak átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről, rendelkezésre tartásáról, valamint a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről, így különösen a cég székhelyéhez és a cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszerintézkedések tűréséről (székhely szolgáltatás).

7/B. § Az e törvény szerint a cégnyilvántartásba bejegyzett cég az Európai Unió más tagállamában is jogosult tevékenysége elsődleges folytatására, illetőleg tevékenysége gyakorlása elsődleges helyét az Európai Unió más tagállamába is áthelyezheti. A cég ezirányú döntése - külön törvény eltérő rendelkezése hiányában - nem igényli a székhelyére vonatkozó cégbejegyzés módosítását.


Cégképviselet; cégjegyzés

8. § (1) A cég szervezeti képviseletére vonatkozó rendelkezéseket az adott cégformára irányadó jogszabály állapítja meg. A cégjegyzési jog a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírásra való jogosultság. A szervezeti képviselet, valamint a cégjegyzés módja csak azonos lehet.

(2) A cégjegyzés módja önálló vagy együttes. Kettőnél több cégjegyzésre jogosult esetén a cég úgy is rendelkezhet, hogy egyes jogosultakat önálló, más jogosultakat együttes cégjegyzési jog illet meg, vagy hogy az együttes cégjegyzésre jogosultak közül az egyik aláíró mindig meghatározott személy.

(3) Ugyanaz a személy csak egyféle módon - vagy önállóan, vagy mással együttesen - jegyezheti a céget.

(4) Mind az önálló, mind az együttes cégjegyzési jog korlátozható, a korlátozás azonban harmadik személyekkel szemben hatálytalan.

9. § (1) Amennyiben azt a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez csatolták, a cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza.

(2) A címpéldányon (aláírás-mintán) - a létesítő okiratában foglaltakkal egyezően - fel kell tüntetni a cég nevét, a cégjegyzésre jogosult nevét, lakóhelyét, a képviselet jogcímét (pl. vezető tisztségviselő, munkavállaló), a cégjegyzés módját, valamint a cégjegyzésre jogosult aláírási mintáját. A cégjegyzésre jogosult munkavállaló kérésére az aláírási címpéldányon a cégnél ellátott feladatköre, beosztása is szerepeltethető. (3) Az ügyvéd az aláírás-mintát kizárólag cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során jegyezheti ellen abban az esetben, amennyiben a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirata módosítását is ő készíti (szerkeszti) és jegyzi ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képezi.

(4) A cég kérelmére a cégjegyzék tartalmazza a cégjegyzésre jogosult - külön jogszabály szerinti - elektronikus címpéldányáról készített tanúsítványát is. A cégjegyzékbe bejegyzett tanúsítvánnyal rendelkező elektronikus aláírás a cégjegyzésre jogosult cégszerű aláírásának minősül.


A nyilvánosság

10. § (1) A cégnyilvántartás a cégjegyzékből, valamint a cégjegyzékben szereplő adat igazolására szolgáló mellékletekből, illetve egyéb olyan okiratokból áll, amelyeknek benyújtására a céget - közérdekből, illetve a forgalom biztonsága, valamint a hitelezői érdekek védelme céljából törvény kötelezi (a továbbiakban együtt: cégiratok).

(2) A cégjegyzék fennálló, illetve törölt adatai - ide nem értve a (4) bekezdésében foglaltakat - valamint a cégiratok - ideértve az elektronikus úton benyújtott, illetve elektronikus okirattá átalakított cégiratokat is - teljeskörűen nyilvánosak. Teljeskörűen nyilvánosak továbbá a benyújtott, de még el nem bírált bejegyzési kérelem és mellékletei is azzal, hogy a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elbírálásának folyamatban létére a cégnyilvántartásnak utalnia kell. A törvényességi felügyeleti eljárás iratai e törvény rendelkezései szerint nyilvánosak.

(3) Az eltiltás hatályának fennállása alatt teljeskörűen nyilvánosak a cégnyilvántartásból törölt gazdasági társaság vezető tisztségviselőjével, cégvezetőjével szemben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 23. §-a alapján bejegyzett adatok. Az eltiltás hatályának megszűnését követően ezeket az adatokat vissza nem állítható módon kell a cégjegyzékből véglegesen törölni.

(4) A természetes személyek tekintetében a cégjegyzékbe bejegyzett lakóhelyet a közfeladatot ellátó szervek (így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, más közigazgatási szerv stb.) közfeladataik ellátása érdekében - erre irányuló külön kérelem benyújtása nélkül - ismerhetik meg. Egyéb személyek törvényben biztosított jogaik gyakorlásához vagy törvényes érdekeik védelmében a cégjegyzékbe bejegyzett lakóhelyet kizárólag a céginformáció iránt benyújtott kérelem alapján ismerhetik meg.

(5) A (4) bekezdés szerinti egyéb személyek tekintetében az adatszolgáltatás tényét a céginformációs szolgálat köteles az elektronikus rendszerben oly módon rögzíteni, hogy az érintettet az adatszolgáltatás időpontjáról, a kért adatokról - ha törvény másként nem rendelkezik - az adatszolgáltatás időpontjától számított öt évig tájékoztathassa. Törvényes jogcím hiányában az információkérőnek az érintettek hozzájárulását igazolnia kell.

(6) Az adatszolgáltatás során az (5) bekezdés szerinti tényeket oly módon kell rögzíteni, hogy az adat célhoz kötött felhasználása ellenőrizhető legyen. Az ezzel ellentétes céginformáció-kérés, illetve ennek alapján az adat felhasználásának jogkövetkezményeit az információt kérő viseli.

11. § A cégnyilvánosságot a cégbíróság, a céginformációs szolgálat, valamint a Cégközlönyben történő közzététel biztosítja.

Bővebben...

Szerződéskötés

Szerződéskötés új cég esetén

Amennyiben új cégét nálunk szeretné alapítani töltse ki a Megrendelés » Cégalapítás, valamint a Megrendelés » Székhelyszolgáltatás menüpont alatt található űrlapokat a tervezett cég adataival és az igényelt szolgáltatásokkal. A megadott adatok alapján ügyvédi irodánk előkészíti a cégalapításhoz szükséges dokumentumokat valamint előkészítjük a székhelyszolgáltatáshoz szükséges szerződését.

Telefonon előre egyeztetett időpontban irodánkban írjuk alá a szerződést és adjuk ki a székhely befogadó nyilatkozatot. Ezt követően az ügyvédi irodában kerül sor a cégalapításhoz szükséges dokumentumok aláírására.

Szerződéskötéskor hozza magával az alábbi okmányokat:

  • Személyi igazolvány, lakcím kártya és adókártya

Cégalapításkor minden tagnak jelen kell lennie és az alábbi okmányok szükségesek:

  • Személyi igazolvány, lakcím kártya és adókártya

Abban az esetben ha a cégalapítást saját ügyvédje készíti elő, elegendő csak a székhelyszolgáltatást megrendelnie és a szerződés aláírása után a kiadott székhely befogadó nyilatkozattal tudják a cégalapítást megkezdeni.


Szerződéskötés meglévő cég esetén

Töltse ki a Megrendelés » Székhelyszolgáltatás menüpont alatt található űrlapot cége adataival és az igényelt szolgáltatásokkal. A megadott adatok alapján előkészítjük a szerződését és így Önnek csak alá kel írnia azokat egy előre egyeztetett időpontban.

Telefonon előre egyeztetett időpontban irodánkban írjuk alá a szerződést. Igény esetén Budapesten belül kiszállunk, hogy Önnél írjuk alá a szerződést.

Szerződéskötéskor hozza magával az alábbi dokumentumokat:

  • Személyi igazolvány, lakcím kártya és adókártya
  • Eredeti aláírásí címpéldány
  • Társasági szerződés vagy cégkivonat

A szerződéskötést követően kiadunk egy székhely befogadó nyilatkozatot ami alapján a cégmódosítás elindítható. Önnek ezután be kell jelenteni a székhely változást a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál, amely kiállítja a megfelelő dokumentumokat.


Bővebben...

Letöltések

Letölthető dokumentumok

Az alábbi oldalról töltheti le azokat a kiegészítő dokumentumokat, amelyek szükségesek lehetnek a székhelyszolgáltatás igénybevételéhez.


Postai meghatalmazás és nyilatkozat
A postai meghatalmazás a levelek és egyéb postai küldemények átvételéhez szűkséges dokumentum. 2013. július 1-től a postai küldeményeket csak ezzel a meghatalmazással lehet átvenni. A meghatalmazás tartalmaz egy nyilatkozatot is, melyben az ügyvezető nyilatkozik, hogy ő az adott társaság vezetője. Kérjük szerződéskötéskor a meghatalmazást és a nyilatkozatot is hozza magával kitöltve.
Letöltés

Cégalapítási adatlap
Az cégalapítási adatlap tartalmazza az összes olyan alapadatot ami új cége alapításához szükséges. Amennyiben új céget alapítana, töltse ki a meglévő adatokkal és hozza magával, így cégalapítást azonnal megkezdjük.
Cégalapítási adatlap egy tag esetén
Cégalapítási adatlap több tag esetén

Ügyvédi díjszabás és illetékek
Az alábbi dokumentum részletesen tartalmazza a cégalapítás és cégmódosítás ügyvédi díjait, valamint a fizetendő illetékek mértékét.
Letöltés

Bővebben...

Bemutatkozás

Egy vállalkozás működése során gyakran előfordulhat, hogy nincs szükség fenntartani saját irodát alkalmazottakkal, berendezésekkel és mellette fizetni a bérleti díjat valamint a munkatársak bérét. Célszerű továbbá szétválasztani a magánéletet az üzlettől, az otthonunkat a vállalkozásunk székhelyétől. Így nem a lakásunkra érkeznek a céges telefonok, levelek valamint a hatóságok képviselői hanem székhelyszolgálat veszi át ezt a szerepet.

Cégünk olyan vállalkozóknak, mikró- és kisvállalkozásoknak kínál székhelyszolgáltatást, akik vállalkozásuk ügymenetére, építésére koncentrálnak és kevés idejük marad a napi feladatok elvégzésére. Szolgáltatásaink leveszik a válláról a terheket, így több ideje és energiája marad vállalkozása fejlesztésére, hiszen biztosítunk mindent, ami vállalkozása gördülékeny működéséhez szükséges. Nem kell naponta postára mennie, havonta többször könyvelőhöz, ügyvédhez járnia. Vidéki ügyfeleinknek ez különösen fontos, hisz a budapesti székhely cím mellett, sok felesleges utazástól és költségtől kíméljük meg őket.

A székhelyszolgálat már a kezdetektől segíti vállalkozását. Könyvelőirodánk teljes körű könyvelést és könyvviteli szolgáltatást nyújt, ami tartalmazza a számlák feldolgozásán túl a bevallások elkészítését és benyújtását a hivatalos szervek felé, valamint üzletviteli tanácsadást, adó minimalizálást és képviseletet. Irodánk komplex adminisztrációs szolgáltatást nyújt, melynek keretében fogadjuk telefonjait, kezeljük levelezését, valamint irodát és tárgyalót biztosítunk önnek és partnereinek. Kiegészítő szolgáltatásaink magukba foglalják weboldala regisztrálását, elkészítését és elhelyezését, hogy vállalkozása mindenki számára elérhető legyen.

Székhely-Sprint Kft. - Cégalapítás, könyvelés, székhelyszolgálat

Bővebben...

Székhely-Sprint Kft.
Cégalapítás, könyvelés, székhelyszolgálat

Cégalapítás, cégmódosítás, könyvelés, székhelyszolgáltatás, székhelyszolgálat